osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo


O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVET, 29. 5. 2021
SKAKACI V ŽIVO
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Katalog informacij javnega znacaja OS Franceta Preserna Kranj in podružnice Kokrica
Katalog informacij javnega značaja

Kazalo

 • Osnovni podatki o katalogu
 • Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 • Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
 • Stroškovnik
 • Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, ceniki in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega začaja
 • Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
 • 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
  Naziv organa:

  Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

  Naslov: Kidričeva cesta 49
  Pošta: 4000
  Telefon: +386 4 20 10 340
  Fax +386 4 20 10 3401
  Elektronski naslov info@sfpkr.si
  Odgovorna uradna oseba: Aleš Žitnik, ravnatelj
  Datum prve objave kataloga: 1.5.2006
  Datum zadnje spremembe: 30.12.2016
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.o-fp.kr.edus.si/KIJZ.asp
  Druge oblike kataloga Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu
  http://www.o-fp.kr.edus.si/KIJZ.asp
  2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
  2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
  Kratek opis delovnega področja organa:

  Odlok o ustanovitvi
  Predšolska vzgoja
  Osnovnošolsko izobraževanje
  Priprava hrane

  Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

  1. Matična šola Zlato Polje,
  Kidričeva ulica 49, 4000 Kranj,
  (04) 20 10 340,
  info@sfpkr.si,
  Vodja šole, Aleš Žitnik

  2. Podružnična šola Kokrica,
  Cesta na Brdo 45 A, 4000 Kranj,
  (04) 62 01 368,
  kokrica@sfpkr.si,
  vodja podružnice, Dijana Korošec

  3. Vrtec pri podružnični šoli Kokrica,
  Cesta na Brdo 45 A, 4000 Kranj,
  (04) 20 10 370,
  vrtec@sfpkr.si,
  vodja vrtca, Tatjana Černilc

  Organigram organa Preusmeritev na organigram
  2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
  Pristojna oseba: Aleš Žitnik, ravnatelj

  (04) 20 10 340
  (04) 20 10 341

  ales.zitnik@o-fp.kr.edus.si

  Kidričeva ulica 49, 4000 Kranj
  2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
  Splošni akti

  Odlok o ustanovitvi
  Vzgojni načrt

  Hišni red

  Pravila šolskega reda
  Status učenca
  Pravila šolske prehrane
  Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
  Pravila šolskega sklada 
  Pravilnik o oddaji prostorov
  Uporaba igrišča

  Državni predpisi Register predpisov Slovenije
  Seznam predpisov s področja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja Predšolska vzgoja
  Osnovno šolsko izobraževanje
  Predpisi lokalnih skupnosti

  Odlok o ustanovitvi
  Register lokalnih predpisov

  Predpisi EU /
  2.č Seznam predlogov predpisov
  Predlogi predpisov Preusmeritev na trenutno predlagane predpise
  2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih  dokumentov po vsebinskih sklopih
  Seznam strateških in programskih dokumentov

  Letni delovni načrt
  Poročilo o analizi realizacije letnega delovnega načrta

  2.d Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
  Vrste postopkov, ki jih vodi organ

  Aktualni razpisi

  Zaključeni razpisi

   

  2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
  Seznam evidenc

  Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo
  Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole
  Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca
  Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
  Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.

  2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
  Seznam evidenc

  Zavod ne vodi javnih evidenc.

  2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s     svojega delovnega področja
  Seznam zbirk Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
  3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

  Dostop prek spleta
  Večina informacije javnega značaja je dostopna preko spleta, vse ostalo pa skladno z zakoni s fizičnim ogledom, preko telefona ali elektronske pošte info@sfpkr.si za kar se po potebi zaračunajo stroški, skladno z Uredbo.

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.o-fp.kr.edus.si/KIJZ.asp

  Fizični dostop
  Na lokaciji matične šole: Uprava je v prvem nadstoropju, ni dostopno osebam z invalidskim vozičkom.
  Kidričeva ulica 49, 4000 Kranj
  Uradne ure:
  - vsak delovni dan od 8. do 14. ure

  4. STROŠKOVNIK
  Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
  5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA

  Zavod nima posebnega stroškovnika.

  6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
  Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji
  Noga
   
          E uprava
  Desni meni
  URNIKI IN NADOMEŠČANJA

  LOGO Pogum

  ODJAVA PREHRANE
  JEDILNIK MŠ KOKRICA
  ALERGENI

  KNJIŽNICA
  IZJAVA O ZASEBNOSTI
  DOGODKI V SLIKI

  ne-odvisen.si logo

  PREDMETNA PODROČJA

  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  5. razred


  >Slovenski jezik
  >Angleški jezik
  >Likovna vzgoja
  >Glasbena vzgoja
  >Zgodovina-geografija-DKE
  >Biologija
  >Kemija
  >Naravoslovje
  >Gospodinjstvo
  >Fizika
  >Matematika
  >Tehnična vzgoja
  >Športna vzgoja
  >Računalništvo

  IZBIRNI PREDMETI 20/21
  PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
  KROŽKI NA ŠOLI 20/21

  DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 20/21

  KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA