osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo


O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVET, 29. 5. 2021
SKAKACI V ŽIVO
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Dejavnosti_jedro
DODATNE DEJAVNOSTI  ŠOLE FRANCETA PREŠERNA KRANJ

ZAVAROVANJE GARDEROBE
NEZGODNO ZAVAROVANJE
VAROVANJE
PREHRAMBENE STORITVE
SKUPINA ZA PREHRANO
SUBVENCIONIRANA PREHRANA
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
VARSTVO OTROK
STATUS ŠPORTNIKA ALI UMETNIKA
PREVOZI V ŠOLO

ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI ZA UKRADENO ALI POŠKODOVANO GARDEROBO
Triglav Oblačila in obutev in šolske potrebščine so zavarovani v okviru pogodbe, ki jo ima šola sklenjeno z zavarovalnico, polica OD48000011966. Zavarovano je v primeru, da je bilo shranjeno v garderobi ali na mestih, za katere velja dogovor z učiteljem v času trajanja učnega procesa, ne glede na pogoje izvajanja procesa.. V primeru poškodovanja ali tatvine, je pod temi pogoji možno uveljavljati zahtevek do odškodnine. Zavarovalnica zahteva obvezno prijavo škode na policijski postaji. Pogoj pa je tudi prijava pri informatorju, v tajništvu, razredniku ali uslužbencu šole. Zahtevek ne velja za npr. izgubljene denarnice, ure, mobilne telefone, nakit ... Odsvetujemo vam, da to prinašate v šolo, razen pametnih telefonov, kadarj jih potrebujete v namene učnega procesa..
 • Starši napišejo zahtevek za povrnitev škode in ga oddajo pri zavarovalnici.
 • V ta zahtevek navedejo kaj, kdaj in kje je bila ukradena ali poškodovana obutev ali oblačilo.
 • Pri večjih škodah bo morda potrebno priložiti zapisnik policije, obvezno pa račun, oz. napišejo vrednost.

V primeru da ga oddate v tajništvu, nato zahtevek za povrnitev škode skupaj z našim obrazcem prijave škodnega primera odgovornosti pošljemo na zavarovalnici.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Priporočamo vam, da pri eni od zavarovalnic nezgodno zavarujete vašega otroka. Če želite vam tudi na šoli nudimo prijavnice za vse zavarovalnice, ki so nam poslale ponudbo. V kolikor ni drugače opredeljeno lahko prijavo poškodb uredimo pri nas na osnovi prijave staršev, ostalo se potem uredi pri izbrani zavarovalnici. Referentka je Jožica Križman.
Šola ima zavarovane nesrečne dogodke pri zavarovalnici Triglav Triglav, polica OD48000011966, na katero se lahko obrnete v primeru da je prišlo do nesreče na območju šole ali posledično zaradi dejavnosti šole, kjerkoli se je dejavnost izvajala in za katere mislite, da odgovarja šola.

VAROVANJE OBJEKTOV IN IMOVINE
Objekt matične šole na Zlatem polju in podružnice Kokrica je tehnično varovan v popoldanskem ali nočnem času.
Objekti in okolica šol so stalno pod video nadzorom. Video nadzor upravlja Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, ki lahko upravičencem, ki izkažejo zakonsko upravičenost posreduje podatke o posnetem gradivu. Nadzorujejo se deli parkirišča, kolesarnice, ploščadi pred glavnim vhodom, igrišč, telovadnice, vhodov v šolo in hodnikov šole.
Vse objekte v MO Kranj varuje podjetje RIVAL.
VARSTVO OTROK

Na šoli je za otroke prve in druge triade, ki prihajajo k pouku od 06:30 do 08:15 organizirano jutranje varstvo. Na matični šoli in podružnici je za otroke ki prihajajo v varstvo v času povečanega zdravstvenega tveganja odprt glavni vhod od 6.30 do 07:30. 

Podaljšano bivanje
se prične za prijavljene učence od 1. do 5. razreda po končanem pouku in traja do 16.30. Učenci po pouku odidejo na kosilo, potem so sprostitvene dejavnosti. Večina učencev naloge uspe narediti v šoli, nekateri pa jih morajo dokončati doma. Po učenju in domačih nalogah so sprostitvene dejavnosti do 16.00. Starši plačajo le prehrano v znesku 2.85 EUR za kosilo ali 3.30€ za kosilo in popoldansko malico, če so v varstvu po 14. uri.
Po končani dejavnosti starši počakajo učence pri stranskem vhodu, ali na igrišču šole. V primeru da pridejo prej po otroka, lahko na matični šoli kontaktirajo informatorko, na podružnici pa potrkajo na okno učilnice.

Učenci vozači, ki prihajajo z avtobusi na matično šolo počakajo na odhod ali na pouk v čitalnici, tudi med poukom proste ure preživijo v čitalnici, kjer lahko delajo domače nalogeali igrajo družabne igre, berejo v knjižnici.
Učence 6. razredov, ki hodijo ob ponedeljkih na plavanje spremljajo na avtobusih dežurni učitelji. Učenci zapuščajo šolo skozi stranski vhod in vstopajo na avtobus na avtobusni, če ni drugače dogovorjeno na postaji ob šoli. Na avtobusu veljajo navodila NIJZ.

PREHRANA

Na šoli nudimo učencem zajtrk (do 08.15), dopoldansko malico, dve vrsti kosil na matični šoli in učencem ki so v podaljšanem bivanju še popoldansko malico. Zajtrke in malico pripravljamo skaldno s smernicami in delimo v naši razdelilnici in jedilnici, kosila pa vozimo iz centralne kuhinje Sovita. Malica je za predmetno stopnjo v učilnicah kjer imajo učenci v nadaljevanju tretjo uro pouk. Razdedna stopnja ima do preklica malico po prvi šolski uri. V času povečane zdravstvene ogroženosti je protokol prinašanja, delitve in odlašanja malice prilagojen in ga razredniki pojasnijo učencem, nadzirajo pa vsi učitelji.

Na matični šoli lahko učenci predmetne stopnje in abonenti z razredne izbirajo med dvema menijema. Drugi meni izbirajo s kartico, ki jo prejmejo proti plačilu 4 €, ki jih po vrnitvi kartice dobijo nazaj. V vsakem primeru pa dobijo prvi meni. Menije lahko izbirajo na terminalu v jedilnici za najmanj en in največ pet dni vnaprej.

V jedilnici in pri delitvi malice veljajo v času povečane zdravstvene izpostavljenosti posebni pogoji. Vsi ki rokujejo s hrano, si morajo pred tem umiti roke in imeti na obrazu masko. V vrsti za obrok je priporočeno, da imajo učenci masko, ki jo snamejo preden jedo.

Dijetno prehrano urejajo starši z vodjo šolske prehrane Karmen Podgoršek.

Alergeni:
Po novi zakonodaji (3. člen Uredbe o izvajanju uredbe EU o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/2014) je za obrate z javno prehrano s 13. decembrom 2014 obvezno označevanje alergenov v živilih in jedeh.
Prepoznanih je 14 snovi ali proizvodov, ki najpogosteje povzročajo alergijo pri določenem odstotku ljudi in za večino ljudi niso nevarni, vendar morajo biti zaradi nove uredbe te alergene sestavine v jedeh, ki lahko povzročajo alergijo, označene. 
Na podlagi tega smo se odločili za naslednji sistem:

 1. Označevanje alergenov na jedilnikih, cenikih s kratico alergena v oklepaju za vsako jedjo, ki vsebuje alergen. Alergeni v predpakiranih živilih so označeni s strani proizvajalca, Sodexo označuje alergene za nepakirana živila.
 2. Pomen kratice alergena in najbolj pogoste jedi z alergeni, je opredeljeno na plakatu z ALERGENI.
 3. Plakat z alergeni je nameščen poleg jedilnika in dostopen na spletni strani poleg jedilnika.

CENE:

 • zajtrk je 0,55 € ,
 • malica za otroke je 0,80 EUR
 • individualna kosila za učence so 2,85 €
 • popoldanska malica za učence ki ostanejo po 15. uri, 0,45 €


Omejitev:
Učencem, katerim starši tudi po opominu ne bodo plačali kosila, do poplačila poločnice ne bomo izdajali kosil. V primeru težav s plačevanjem naj se starši obrnejo na socijalno delavko Urško ude.
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se vsi učenci na šolsko prehrano (na vse vrste obrokov) prijavijo na obrazec v razdelku obrazci.

Prijava na šolsko prehrano:
Starši vseh učencev in starši otrok, vpisanih v 1. razred, praviloma v mesecu juniju oddajo pisno prijavo na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto. Obrazec si natisnejo in ga lahko oddajo tudi med šolskim letom, če želijo spremembe. Obrazce najdete v razdeku obrazci.

Odjava šolske prehrane:
Odjava posameznih obrokov je možna en dan pred odsotnostjo učenca (do 8.00 ure) v knjigovodstvo šole na telefonski številki 20 10 346, e-pošta odjava.prehrane@sfpkr.si in eAsistenta. V primeru bolezni učenca oziroma izrednih okoliščin pa na dan odsotnosti  do 7.30 ure). Obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, za katere obroke gre in obdobje odjave.
V kolikor učenec ni pravočasno odjavljen, morajo starši ne glede na subvencijo ali dodatno subvencijo plačati polno ceno obroka.
Starši lahko prijavo na kosilo ali malico med letom tudi prekličejo, preklic velja z naslednjim dnem po prejemu pisnega preklica. Obrazce najdete v razdeku obrazci.

Plačevanje:
Stroške prehrane in storitev je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, ki jo otrokom izročimo vsak mesec. Po prejemu položnice imate osemdnevni roka za plačilo. Starši, ki bi želeli prejemati položnice v obliki e-računa, naredite prijavo preko vašega bančnega programa (Klik, BankaNET, HAL mBills, ABanet…). Šola vam bo po prejemu prijave preko UJPnet-a začela pošiljati položnice v elektronski obliki.
Položnico v pdf formatu vam bomo na vašo željo posredovali na elektronski naslov, ki ste ga navedli v eAsistentu.
Na položnici bodo poleg prehrane zaračunani stroški ekskurzij, ogledov, vstopnin, prevozov, taborov, športnih dni in podobno.
Starši, ki želite združitev stroškov za svoje otroke na eni položnici, navedite v obrazcu.

Vse pripombe v zvezi s kakovostjo prehrane na šoli in v vrtcu ali morebitnih diet uredite vodjo šolske prehrane Karmen Podgoršek.

Starši, ki ste nam dali googlovo elektronsko pošto, kontrolirajte predale neželene pošte. Na šolah ugotavljamo da njihov strežnik razporedi pošto v predal z neželeno pošto. Temu se lahko izognete enostavno tako, da dodate elektrosnki naslov s katerega vam pošiljamo pdf račune, med vaše stike.
Lahko pa na banki odprete trajnik, obrazec dobite pri Nataši Jerše, 20 10 346, ko ga izpolnete bo ona uredila vse postopke.

Iz Zakona o šolski prehrani
Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov 
•šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;
•prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu, ki ga predpiše minister.
•s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
•obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
•prijava se lahko kadarkoli prekliče;
•starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
•obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola.
•za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Več na spletni strani Ministrstva za izobraževanje in šport.

SKUPINA za prehrano

Na šoli deluje Skupina za prehrano. Vloga skupine je sodelovanje pri organizaciji prehrane na ravni naše šole v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi smernicami ter načeli zdrave prehrane. Na skupini za prehrano se obravnavajo predlogi in pripombe (učencev, zaposlenih in staršev), ki se nanašajo na prehrano. Zato vas naprošamo, da v prihodnje vse pripombe in predloge vezane na prehrano, ki se NE nanašajo na posameznega otroka (npr. diete), posredujete na elektronski naslov: prehrana-predlogi@sfpkr.si
Vse kar je vezano na diete in ostale posebnosti posameznega otroka, pa še v prihodnje urejajte neposredno s pomočnico ravnatelja Karmen Podgoršek, ki vam je na voljo na tel. številki 04/ 20 10 343 v času uradnih ur oz. po elektronski pošti karmen.podgorsek@sfpkr.si.

Zapisniki skupine
1. zapisnik z dne 19. marec 2019

Subvencioniranje prehrane
Staršem ni potrebno oddati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila pred začetkom šolskega leta.
Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. tekočega leta.
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
sss

NAŠA ŠOLA SODELUJE V EVROPSKI » SHEMI ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE« S FINANČNO PODPORO EVROPSKE UNIJE
 


KAJ JE SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE (SŠS)?

 

Promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU v seu flagektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. S tem se tudi povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Evropska unija državam članicam nameni določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem šole.

Dejstvo je, da se večinoma prehranjujemo z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas, zato se bistveno zmanjšata njihova hranilna in biološka vrednost, torej se zniža njihova kakovost. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, ki sta pridelana v domačem okolju na človeku in naravi prijazne načine (ekološko, integrirano).

RAZDELJEVANJE SADJA IN ZELENJAVE

Šola bo razdeljevala sadje ali zelenjavo kot dodaten obrok poleg redne šolske prehrane:

 • Razdeljevanje sadja oziroma zelenjave bo šolskem letu potekalo 1x tedensko ob sredah. Učenci nižje stopnje in podružnice na Kokrici bodo sadje šli iskat po prvi šolski uri in ga bodo postavili v kotičke, ki so jih pripravili za ta namen. Zaužili ga bodo med odmorom.  Učenci predmetne stopnje bodo sadje zaužili med glavnim odmorom. Sadje jih bo čakalo na hodniku, kjer je prostor namenjen razdeljevanju. Poleg bo dežurna učiteljica, ki bo poskrbela za red in kulturno uživanje. V primeru, da sadje ne bo v celoti razdeljeno, se bo ponudilo v času kosila. V primeru, da bodo učenci potrebovali pribor za uživanje, bomo sadje dali v času malice, učence pa o tem obvestili po šolskem radiu oziroma jih bodo obvestile učiteljice v razredu.
 • Sadje in zelenjava bosta sveža in nepredelana.
 • Sadje in zelenjava bosta slovenskega lokalnega izvora, ekološke ali integrirane predelave.

Spletna stran sheme sadja in zelenjave

STATUS UČENCA

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) lahko učenec pridobi:

 • Status učenca perspektivnega športnika če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
 • Status učenca vrhunskega športnika če doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
 • Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, če se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
 • Status učenca vrhunskega mladega umetnika če dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa predlagajo starši učenca (obrazci) in ga oddajo v tajništvu.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se načini in roki za ocenjevanje znanja ter obiskovanje pouka in drugih dejavnosti. Status lahko učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če preneha s šolanjem ali če se mu status odvzame. V primeru bolezni, zaradi kršitev dogovorov, šolskih pravil ali drugih kršitev, se lahko ravnatelj odloči za mirovanje statusa.

SPREMLJAVA STATUSOV
Namen spremljave je sprotno spremljanje učencev v različnih športnih panogah. Spremljava bo potekala individualno, vsako šolsko leto znova.
Starši bodo sproti seznanjeni, v kolikor bi prišlo do poslabšanja učnega uspeha, kršenja šolskih pravil in hišnega reda.
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

AVTOBUSNI PREVOZI

Otroci lahko v šolo prihajajo brezplačno. Prevoze opravlja podjetje ARRIVA v okviru rednih in šolskih prevozov na linijah, ki vozijo mimo šole. Otroci prejmejo brzplačno kartico, s katero lahko v času šolanja koristijo prevoze. Stroške prevoza za otroke iz šolskega okoliša ali iz MO Kranj zagotavlja MO Kranj glede na oddaljenost šole ( od 4km, ali nevarnosti na poti, o čemer odloča SPV), ostali pa lahko zaprosijo za brezplačne karte na svojih občinah.

Mestna občina Kranj je uredila prevoze otrok iz drugih šolskih okolišev z navodilom o odobritvi brezplačnega prevoza osnovnošolcev.

Ob prehodu iz podružnice Korkica na matično šolo, vse postopke v zvezi z vozovnicami uredimo v tajništvu šole. Učenci prejmejo karto prvi šolski dan, vrnejo pa jo zadnji šolski dan. V šolo se lahko vozijo ta dva dneva brez kart.

Na avtobusu veljajo v času povečane zdravstvene izpostavljenosti posebni pogoji, ki jih je določil NIJZ. Obvezna je nošnja obrazne maske, razkuževanje in spoštovanje fizične distance tudi za učence.

Otrokom, ki ne prihajajo iz našega šolskega okoliša pripada karta v primeru, če jim je zaradi oddaljenosti ali prometno varnostne situacije pripadala v šolskem okolišu kjer stanujejo. V nasprotem primeru pa lahko starši oddajo vlogo in za vozovnice prosijo na novo. Vložite pisno vlogo na šoli, ostale postopke bomo izpeljali potem na šoli. Ne pošiljajte na občino, ker k vsaki vlogi svoje mnenje v skladu z navodili o brezplačnih prevozih izda tudi šola.

Učenci iz šolskega okoliša matične šole, ki se vozijo na podružnico, vstopajo na avtobus ob 7.45 nasproti zdravstvenega doma. S Kokrice odpelje avtobus na matično šolo ob 13.40 z novo označene postaje pri izvozu s parkirišća šole. Otroci pri obeh šolah vstopajo in izstopajo na istem postajališču, tako da ni nobenega prečkanja ceste. Učence iz šole spremljajo na postajo spremljevalci. Ostali lahko počakajo na postaji.

Če je bila vozovnica na podlagi posebne vloge izdana že v tekočem in je bila izdana tudi do zaključka šolanja, ni potrebne ponovno vlagati zahtevka.

V vlogi poleg podatkov, kdo in za koga vlaga zahtevek, navedite še razloge(selitev, ločitev...) in časovno obdobje in oddate v tajništvo.

Razpored najbolj pogostih avtobusov, vezanih na razpored ur šole.

AVTOBUSNI ODHODI MATIČNA ŠOLA - KOKRICA, KOKRICA - MATIČNA ŠOLA
Matična šola Kokrica
07:45 13:40
AVTOBUSNI ODHODI IZ SMERI (za prihod v šolo)
      Struževo Mlaka Kokrica
0. ura 7:30 8:15 06:54 07:08 šolski 07:12
1. ura 8:20 9:05 08:00 07:56 07:58
2. ura  9:10 9:55 08:50 08:55 08:57
AVTOBUSNI ODHODI ZA SMER (izpred šole)
      Struževo Mlaka Kokrica
4. ura  11:05 11:50 11:57 12:14 12:14
5. ura 12:10 12:55 13:03 13:14 13:14
6. ura 13:00 13:45      
kosilo  13:45 14:05 14:03 14:14 14:14
7. ura 14:05 14:50   15:14 15:14
U