1. OD KOD IN KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO
2. NAJBOLJ VARNE POTI IN DOVOLJENI PREHODI
3. UČENCI – VOZAČI
4. UČENCI – KOLESARJI
5. UKREPI ZA VARNOST UČENCEV
6. ZAKLJUČNI DEL

PREIZKUS ZNANJA IZ PROMETA

1. OD KOD IN KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO

Matično šolo Franceta Prešerna obiskujejo učenci iz KS Zlato Polje, Struževo. V višje razrede (6. – 9 razred) pa prihajajo učenci tudi iz podružnične šole Kokrica.

Posamezni učenci pa prihajajo tudi iz šolskega okoliša OŠ Simon Jenko (Mlakarjeva ulica, Valjavčeva ulica, ulica XXXI. Divizije, Šorlijeva ulica, Zoisova ulica in Primskovo) Drulovke in Planine.

Šolski okoliš matične šole torej obsega Zlato Polje, južno do Koroške ceste in vzhodno do Bleiweisove ceste z naslednjimi ulicami oz. cestami:

KIDRIČEVA CESTA
KOROŠKA CESTA do križišča pri novi banki
ULICA 1. AVGUSTA
STOŠIČEVA ULICA
STARA CESTA
VRTNA ULICA
ULICA STANETA ROZMANA
LEVSTIKOVA ULICA
GOSPOSVETSKA CESTA
in celotno področje STRUŽEVA.

V šolo učenci prihajajo največ peš, nekaj pa se jih vozi s kolesi, največ spomladi in jeseni.

Učenci s Kokrice in Struževega se vozijo z rednimi avtobusnimi linijami.

2. NAJBOLJ VARNE POTI IN DOVOLJENI PREHODI 

Najbolj primerne, predvsem pa varne so za prihod v šolo in domov naslednje ceste in ulice ter prehodi:

Učenci iz območja Vodovodnega stolpa lahko izbirajo pot v šolo tako, da se odločijo za prečkanje Bleiweisove ceste pri semaforiziranem križišeu ali pa na označenem prehodu za pešce na križišču z ulico XXXI. Divizije.

Učenci, ki stanujejo J od Oldhamske ceste prečkajo najprej Bleiweisovo ulico, nato pa še Kidričevo cesto na semaforiziranem križišču.

Učenci, ki stanujejo J od Kidričeve ceste ne prčekajo Kidričevo cesto, temveč hodijo po pločniku in čez zaznamovan prehod za pešce pri šoli pridejo do šole.

Tisti učenci, ki stanujejo J od Kidričeve ceste,prčekajo Kidričevo cesto na označenem prehodu za pešce pred šolo (prečkajo samo enkrat).

Učenci iz naselja Zlato Polje II. prčekajo Koroško cesto pri prehodu ob zgornji bencinski črpalki in nato pridejo po levi strani Kidričeve ceste do šole. Isto pot naj uporabljajo tudi učenci iz Struževa.

Učenci iz Stare ceste prečkajo Koroško cesto na označenem prehodu pri Stošičevem spomeniku. Pot nadaljujejo po desni strani Gosposvetske ceste in prečkajo Kidričevo cesto na označenem prehodu za pešce pred šolo.

Učenci 5. in 6. razredov, ki imajo pouk plavanja v zimskem bazenu, gredo obvezno iz šole pri glavnem vhodu in do parkirišča pred šolo, kjer se pod vodstvom dežurnega učitelja odpeljejo na bazen. Povratek je na isto mesto in potem skozi glavni vhod nazaj k pouku.

ZEMLJEVID


3. UČENCI – VOZAČI

Učenci, ki se vozijo s šolskimi avtobusi s Kokrice in Mlake, so učenci od šestega do devetega razreda. Učitelji – razredniki naj te učence večkrat opozorijo na obnašanje v avtobusu, posebno na vstopanje in izstopanje. Na disciplino so opozorjeni tudi po zvočniku. Učenci prečkajo Kidričevo cesto na označenem prehodu za pešce pred šolo.

Učenci, ki se pripeljejo z lokalnim avtobusom s Kokrice in Struževega, morajo hoditi po pločniku do vhoda.

Učenci, ki se vračajo z lokalnim avtobusom na Planino in Primskovo, morajo prečkati Kidričevo cesto na prehodu takoj pred šolo.

Za varnost učencev – vozačev je poskrbljeno, saj imamo določenega učitelja,ki skrbi za vozače po končanem pouku do odhoda avtobusa.

4. UČENCI – KOLESARJI

Za vse učence naše šole je poskrbljeno, da lahko opravljajo kolesarski izpit, kar je pogoj, da se lahko učenec pripelje s kolesom v šolo. Vsem učencem, ki so z najbližje šolske okolice odsvetujemo, da bi prihajali v šolo s kolesi. Kolesarji morajo obvezno uporabljati varnostne čelade, ki jih med poukom spravijo v garderobah. Kolesa, s katerimi se vozijo, morajo biti popolnoma opremljena. To preverijo dvakrat v letu policisti kranjske policije. Ugotavljamo, da so mnoga kolesa pomanjkljivo opremljena in da se še mnogo užencev vozi brez kolesarskega izpita. Naloga mentorjev prometne vzgoje in razrednikov je, da čim več učencev vklučijo v tečaj prometne vzgoje za opravljanje kolesarskega izpita.

5. UKREPI ZA VARNOST UČENCEV

Prometna vzgoja mora postati sestavni del vzgoje pri vseh predmetih, pa tudi sestavni del priprav na ekskurzije, izlete, športne dneve in učne pohode.

Za varen prihod in odhod učencev so odgovorni vsi učitelji v šoli.

Zato naj bodo učenci seznanjeni:

s pomenom varnostne opreme – dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, narokavni odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice in kape za prvošolce in male šolarje.

s pravilno opremo koles kolesarskimi čeladami in kolesarskimi izpiti

s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih oz. kjer ni pločnikov po levi strani ceste v smeri hoje, prečkanje na prehodih in izven prehodov.)

s prometno varnostnim načrtom

z ostalo prometno vzgojo in preventivno problematiko.

Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) naj učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oz. vračanje domov. Učenci teh razredov naj z razredničarko obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah, najvarnejše poti pa si ogledajo (prehodi na Kidričevi cesti, Bleiweisovi cesti in Koroški cesti).

Na predmetni stopnji naj enkrat mesečno ali po potrebi razredna ura vsebuje tudi prometno-vzgojno problematiko.

Na roditeljskih sestankih je treba s prometno varnostnim načrtom seznaniti starše in jih opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

Posebej opozoriti starše naj bodo pozorni na hitrost pri prihodu in potem ko že oddajo otroka, pri vzvratni vožnjo iz parkirnih mest. Marsikateri otork se iz avta odpravi proti vhodu za ustavljenimi avtomobili.

6. ZAKLJUČNI DEL

S prometno-varnostnim načrtom morajo biti seznanjeni vsi učenci v šoli. O njem naj razpravljajo učenci v razredih in šolski skupnost, pri razrednih urah in drugih oblikah dela.

Za učence nižjih razredov je priporočljiv ogled varnih šolskih poti in dovoljenih prehodov.

Pri izvajanju prometno-varnostnega načrta sodelujejo vsi učitelji razrednega in predmetnega pouka ter oddelkov podaljšanega bivanja, starši in zunanji dejavniki, ki skrbe za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu.

Predloge in pripombe, ki bi kakorkoli izboljšali prometno varnost učencev, sporočite g. Maticu Lekovarju ali ge Simoni Bizjak ali vodstvu šole.

S prometno-varnostnim načrtom so seznanjeni:

vsi učitelji šole
šolska skupnost
svet staršev
SPV Kranj
Policija Kranj

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT ZA PODRUŽNICO KOKRICA 

1. OD KOD PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO
2. KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLOI
3. NAJVAŽNEJŠE POTI IN DOVOLJENI PREHODI
4. UKREPI ZA VARNOST UČENCEV
5. ZAKLJUČNI DEL

1. OD KOD PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO

Podružnično osnovno šolo na Kokrici obiskujejo učenci s:

 • Kokrice,
 • Mlake,
 • Srakovelj,
 • Tatinca in
 • Bobovka.

2. KAKO PRIHAJAJO UČENCI V ŠOLO

Učenci prihajajo v šolo v manjši meri peš,  večinoma pa jih vozijo starši. Le nekateri pa se v pomladanskih in jesenskih mesecih vozijo s kolesom.
Tak način prihajanja pogojuje slaba prometna varnost.

3. NAJVAŽNEJŠE POTI IN DOVOLJENI PREHODI

Učenci imajo dostop do šole z dveh strani: z vzhoda in juga. Na vzhodnem dostopu imajo ob glavni cesti pločnik na obeh straneh, pri odcepu za šolo pa prehod za pešce. Prehod je dobro označen tudi s svetlobnimi signali. Žal pa vozniki ne upoštevajo dovolj omejitve hitrosti. Na južni strani je dostop za pešce z zelo prometne ceste,   prehod za pešce je označen, na obeh straneh je  pločnik, a so tudi tu hitrosti voznikov dostikrat večje od dovoljenih. Nekateri vozniki ne upoštevajo prednosti pešcev na prehodu za pešce.
Problematične so nekatere ceste in ulice ter večina mest za prečkanje le teh.
Učenci iz Kuratove in Grosove ulice imajo pot po pločniku ob Cesti na Brdo, ki jo prečkajo na označenem prehodu pred šolo. Po isti poti prihajajo učenci iz vseh ulic, ki imajo izhod na Grosovo ulico ali na cesto na Rupo. Grosova ulica je prometno nevarna, ker je brez pločnikov, je ozka, tik ob cestišču pa so žive meje.
Učenci z Betonove ulice pridejo v šolo po pločniku in preko prehoda za pešce pred šolo. Tudi učenci, ki stanujejo ob Cesti na Brdo, na Dolžanovi poti, Cesti na Belo in Partizanski poti hodijo po pločniku in na označenih prehodih prečkajo cesto.
Učenci iz Tatinca in Bobovka morajo prečkati Cesto na Brdo pri odcepu za Bobovek, da pridejo na pločnik. Tu je prometna ogroženost precejšnja.
Učenci iz Srakovelj in Mlake imajo možnost poti po Golniški cesti ali po Pokopališki ulici.
Pokopališka ulica je zelo nevarna, ker je ozka in nima pločnika. Golniška cesta je državnega pomena  in zelo prometna. Po ureditvi so zarisani prehodi za pešce, hitrosti so veliko večje od dovoljenih. Prečkanje ceste je zaradi tega precej nevarno.

ZEMLJEVID

4. UKREPI ZA VARNOST UČENCEV

Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih od prvega do četrtega razreda, posebno pozornost posvečamo prometni varnosti na izletih, športnih dnevih, ekskurzijah in učnih sprehodih. Starši so odgovoni za varnost otrok na parkiriščih. Za prometno varnost so odgovorni starši, učitelji in učenci. Redno jih seznanjamo:

 • s pomenom varnostne opreme (kresnička, svetlobne nalepke, trakovi, dobro vidna obleka in obutev, rumena rutica);
 • s tem, da sme voziti kolo le učenec, ki je uspešno opravil kolesarski izpit, da mora biti kolo vedno tehnično brezhibno;
 • s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (prečkanje ceste na prehodih in izven njih, hoja po pločniku in po cesti brez pločnika, pravilna stran hoje in drugo);
 • s prometno varnostnim načrtom šole;
 • z varno šolsko potjo;
 • nevarnostjmi na parkiriščih;
 • z ostalo prometno-vzgojno problematiko.

5. ZAKLJUČNI DEL

S prometno varnostnim načrtom šole morajo biti seznanjeni vsi učenci na šoli. O njem razpravljajo na sestankih razrednih skupnosti in ga praktično izvajajo na ekskurzijah,  športnih dnevih,…
Pripombe in predloge, ki bi koristili večji prometni varnosti, morajo vse delavci šole sporočati vodji šole ali mentorju prometne vzgoje.
Pri izvajanju prometno varnostnega načrta sodelujejo vsi učenci, učitelji, starši ter zunanji dejavniki, ki kakorkoli skrbijo za varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu.
S prometno-varnostnim načrtom so seznanjeni tudi:

 • vsi učitelji šole
 • šolska skupnost
 • svet staršev
 • SPV Kranj
 • Policija Kranj