Osnovna šola Franceta Prešerna sodeluje v projektu School21.

Temeljni izzivi, ki jih naslavlja projekt, so pasivnost učencev pri pouku, kampanjsko učenje in posledično nepripravljenost na samostojno življenje in delo po končanem izobraževanju.

V okviru projekta bomo tako s pomočjo Norveškega partnerja prenesli in v slovenski kontekst postavili dobro prakso UTESKOLE – učenje na prostem. Pomanjkljivosti formalnega izobraževanja bomo presegli z novo metodo poučevanja, vnosom prvin neformalnega učenja in povezovanje le tega s formalnim izobraževanjem. Norveški partner bo pripravil pregled »slabih praks« oz. lekcij, ki so se jih naučili v procesu uvajanja in izvajanja koncepta UTESKOLE v njihov izobraževalni proces, da se jim bomo v pilotnem projektu v Sloveniji lahko izognili. Na naši šoli in Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranj bomo vzpostavili učilnico na prostem, kjer ne gre le za selitev pouka v zunanji prostor, temveč gre za celoten koncept izkustvenega oz. eksperimentalnega učenja, ki med učenci spodbuja samoiniciativnost, dviguje motivacijo, spodbuja sodelovanje v timu in veščine komunikacije.

V Sloveniji se izobrazbena struktura izboljšuje, vendar pa obstaja velik razkorak med potrebami trga dela in znanji/veščinami, ki jih imajo mladi. Pred 10imi leti še nismo vedeli katera znanja bodo potrebna na trgu dela in danes si ne znamo predstavljati, kako bodo izgledale službe prihodnosti in kakšne potrebe bodo imeli delodajalci. Zato je ključnega pomena, da učenci tekom formalnega izobraževanja pridobivajo veščine in spretnosti 21. stoletja. Učenje učenja, kritično razmišljanje, sprejemanje odločitev, podjetnost, komunikacija, reševanje problemov, kreativnost in inovativnost, upravljanje s stresom in čustvi ter delo v skupini, bodo ključne kompetence, ki jih bomo naslavljali s projektom.

S pomočjo povečanega sodelovanja med različnimi ravnmi izobraževanja, povečanim sodelovanjem med formalnim in neformalnim izobraževanja in novo prakso poučevanja, bomo presegli zgoraj omenjene izzive in izboljšali razkorak med veščinami mladih, potrebami trga dela in pripravljenostjo mladih na samostojno življenje.

Poslovodeči partner projekta je Gimnazija Franceta Prešerna iz Kranja, sodelujemo pa še Osnovna šola Franceta Prešerna, BSC – poslovno podporni center d.o.o. iz Kranja, Møre og Romsdal Fylkeskommune z Norveške in seveda Socialna akademija.

Vloga naše šole je v projektu je pregled vsebin, ki jih je možno izvajati na drugačen način v drugačnem okolju, priprava in izdelava inštrumentarijev, v posredovanju znanja in pri izobraževanju učiteljev.

Projekt je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje projektov programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in prejema sofinanciranje iz Norveškega finančnega mehanizma.

Norway grants