DD dan dejavnosti
DSP dodatna strokovna pomoč
ID interesna dejavnost
ISP individualna strokovna pomoč
IVN individualni vzgojni načrt
JV jutranje varstvo
KOK podružnična šola Kokrica
MŠ matična šola na Zlatem polju
ODS oddelčna skupnost
OPB oddelek podaljšanega bivanje
PS Predmetna stopnja
PU pedagoške ure / predmetni učitelj
RS razredna stopnja
RU razredni učitelj
ŠS šolska skupnost
ŠSS šolska svetovalna služba
ŠVN šola v naravi
UP učna pomoč
VD vgojne dejavnosti
VU vzgojni ukrepi

Kratice predmetov

Povezava na učne načrte vseh predmetov