Na šoli nudimo učencem zajtrk (do 08.15), dopoldansko malico, dve vrsti kosil na matični šoli in učencem ki so v podaljšanem bivanju še popoldansko malico. Zajtrke in malico pripravljamo skladno s smernicami in delimo v naši razdelilnici in jedilnici, kosila pa vozimo iz centralne kuhinje Sovita iz Bolnišnice Golnik. Malica je za predmetno stopnjo v učilnicah kjer imajo učenci v nadaljevanju tretjo uro pouk. Razredna stopnja ima malico po prvi ali po drugi šolski uri. V času povečane zdravstvene ogroženosti je protokol prinašanja, delitve in odlašanja malice prilagojen in ga razredniki pojasnijo učencem na razrednih urah, nadzirajo pa vsi učitelji ki so prisotni pri malici.

Na matični šoli lahko učenci na delilni liniji izbirajo med dvema menijema. Kosilo prejmejo po predhodni registraciji s kartico na začetku delilne linije.

Na podružnici Kokrica je zaradi tehničnih omejitve možen samo en meni, ki ga dobijo učenci predhodno prijavljeni na kosilo, kar preverjajo učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja in kuharica na delilni liniji.

Diete
Dieta je medicinsko indicirana in zanjo dobijo starši pri zdravniku tudi posebno potrdilo. Druge vrste prehranskih načel ne spadajo pod diete in jih šola ne more upoštevati in jih ni potrebno izvajati. Dietno prehrano urejajo starši z vodjo šolske prehrane Karmen Podgoršek.

Varnostni protokol v primeru povečane izpostavljenosti virusom.

V jedilnici in pri delitvi malice veljajo v času povečane zdravstvene izpostavljenosti posebni pogoji. Vsi ki rokujejo s hrano, si morajo pred tem umiti roke in imeti na obrazu masko. V vrsti za obrok je priporočeno, da imajo učenci masko, ki jo snamejo preden jedo.
V jedilnici je dovoljeno zadrževanje samo za čas prehranjevanja.

Alergeni

Po novi zakonodaji (3. člen Uredbe o izvajanju uredbe EU o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/2014) je za obrate z javno prehrano s 13. decembrom 2014 obvezno označevanje alergenov v živilih in jedeh.
Prepoznanih je 14 snovi ali proizvodov, ki najpogosteje povzročajo alergijo pri določenem odstotku ljudi in za večino ljudi niso nevarni, vendar morajo biti zaradi nove uredbe te alergene sestavine v jedeh, ki lahko povzročajo alergijo, označene. 
Na podlagi tega smo se odločili za naslednji sistem:

  1. Označevanje alergenov na jedilnikih, cenikih s kratico alergena v oklepaju za vsako jedjo, ki vsebuje alergen. Alergeni v predpakiranih živilih so označeni s strani proizvajalca, Sodexo označuje alergene za nepakirana živila.
  2. Pomen kratice alergena in najbolj pogoste jedi z alergeni, je opredeljeno na plakatu z ALERGENI.
  3. Plakat z alergeni je nameščen poleg jedilnika in dostopen na spletni strani poleg jedilnika.

Subvencije prehrane

Staršem ni potrebno oddati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila pred začetkom šolskega leta.
Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. tekočega leta.

Cene prehrane:

  • zajtrk je 0,55 € ,
  • malica za otroke je 1,10 EUR
  • individualna kosila za učence so 3,45 €
  • popoldanska malica za učence, ki ostanejo po 14. uri, 0,55 €

Staršem ni potrebno oddati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila pred začetkom šolskega leta.
Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. tekočega leta.


Omejitev

Učencem, katerim starši tudi po opominu ne bodo plačali kosila, do poplačila položnice ne bomo izdajali kosil. V primeru težav s plačevanjem naj se starši obrnejo na socijalno delavko Urško Ude.
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se vsi učenci na šolsko prehrano (na vse vrste obrokov) prijavijo na obrazec v razdelku obrazci.

Prijava na šolsko prehrano

Starši vseh učencev in starši otrok, vpisanih v 1. razred, praviloma v mesecu juniju oddajo pisno prijavo na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto. Obrazec si natisnejo in ga lahko oddajo tudi med šolskim letom, če želijo spremembe. Obrazce najdete v razdelku obrazci.

Odjava in prijava obrokov prehrane

Odjava posameznih obrokov je možna en dan pred odsotnostjo učenca na telefonski številki 20 10 346, e-pošta odjava.prehrane@sfpkr.si najbolje pa v eAsistentu. V primeru bolezni učenca oziroma izrednih okoliščin pa na dan odsotnosti  do 7.30 ure. Obvezno navedite ime in priimek učenca, razred, za katere obroke gre in obdobje odjave. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola. 
Prijava Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan do 7.30 ure obvestili razrednika ali knjigovodkinjo, da bo prisoten pri pouku. 
V kolikor učenec ni pravočasno odjavljen, morajo starši ne glede na subvencijo ali dodatno subvencijo plačati polno ceno obroka.
Starši lahko prijavo na kosilo ali malico med letom tudi prekličejo, preklic velja z naslednjim dnem po prejemu pisnega preklica. Obrazce najdete v razdelku obrazci.

Plačevanje

Stroške prehrane in storitev je potrebno poravnati v roku osem dni po prejemu računa, ki ga izročimo vsak mesec do 18. dne. Starši, ki bi želeli prejemati račune v obliki e-računa, naredite prijavo preko vašega bančnega programa (Klik, BankaNET, HAL mBills, ABanet…). Šola vam bo po prejemu prijave preko UJPnet-a začela pošiljati račune v elektronski obliki.
Račun v pdf formatu vam bomo na vašo željo posredovali na elektronski naslov, ki ste ga navedli v eAsistentu.
Na računu bodo poleg prehrane zaračunani stroški ekskurzij, ogledov, vstopnin, prevozov, taborov, športnih dni in podobno.
Starši, ki želite združitev stroškov za svoje otroke na enem računu, to navedite v obrazcu.
Vse pripombe v zvezi s kakovostjo prehrane na šoli in v vrtcu ali morebitnih diet uredite vodjo šolske prehrane Karmen Podgoršek.

Starši, ki ste nam dali Googlovo elektronsko pošto, kontrolirajte predale neželene pošte. Na šolah ugotavljamo, da njihov strežnik pogosto razporedi pošto z računom v predal z neželeno pošto. Temu se lahko izognete enostavno tako, da dodate elektronski naslov, s katerega vam pošiljamo pdf račune, med vaše stike.
Lahko pa na banki odprete trajnik, obrazec dobite pri Nataši Jerše, 20 10 346, ko ga izpolnite, bo ona uredila vse postopke.

Iz Zakona o šolski prehrani

Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov 
•šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;
•prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu, ki ga predpiše minister.
•s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
•obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
•prijava se lahko kadarkoli prekliče;
•starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
•obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola.
•za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

Skupina za prehrano

Na šoli deluje Skupina za prehrano. Vloga skupine je sodelovanje pri organizaciji prehrane na ravni naše šole v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi smernicami ter načeli zdrave prehrane. Na skupini za prehrano se obravnavajo predlogi in pripombe (učencev, zaposlenih in staršev), ki se nanašajo na prehrano. Zato vas naprošamo, da v prihodnje vse pripombe in predloge vezane na prehrano, ki se NE nanašajo na posameznega otroka (npr. diete), posredujete na elektronski naslov: prehrana-predlogi@sfpkr.si
Vse kar je vezano na diete in ostale posebnosti posameznega otroka, pa še v prihodnje urejajte neposredno s pomočnico ravnatelja Karmen Podgoršek, ki vam je na voljo na tel. številki 04/ 20 10 343 v času uradnih ur oz. po elektronski pošti karmen.podgorsek@sfpkr.si.
Zapisnik skupine z dne 19. marec 2019